vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều lệ là văn bản bắt buộc phải có khi muốn thành lập doanh nghiệp, quy định cụ thể về tổ chức quản lý, hoạt động của doanh nghiệp. Vậy, điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định nội dung cụ thể là gì? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các mẫu điều lệ đối với việc thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Ảnh minh hoạ

1. Ai là người ký Điều lệ công ty?

a) Đối với Điều lệ công ty được ban hành lần đầu:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

b) Đối với Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Xem mẫu biểu: Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2. Nội dung cơ bản của Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên; Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Có thể bạn quan tâm

Tổng hợp các mẫu quy định trong đăng ký doanh nghiệp

Tổng hợp các mẫu điều lệ công ty

Điều lệ có bắt buộc phải ký nháy từng trang không?

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/18927/mau-dieu-le-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len

Leave a Reply